Koszyk

REGULAMIN KONKURSU 

„Braterstwo”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs „Braterstwo” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany oraz prowadzony od dnia 22.06.2022r. do dnia 30.06.2022r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach strony Fanpage Kosciuschko w portalu Facebook i Instagram dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/kosciuschko; https://www.instagram.com/kosciuschko/
 2. Organizatorem i Fundatorem nagród w konkursie jest firma Kosciuschko Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-562, ul.Kredytowa 8/2, NIP: 6342907120, REGON: 368393715 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jednakże posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Na żądanie Organizatora, Uczestnik, który jest osobą fizyczną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawi niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty złożenia przez Organizatora żądania, zgodę przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku przedstawienia takiej zgody, zgłoszenie Konkursowe może być uznane za nieprawidłowe i niebiorące udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie podlega przenoszeniu na inne osoby i podmioty.

 

 • 3. DATA ROZPOCZĘCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22.06.2022r. do dnia 30.06.2022r od momentu opublikowania informacji o konkursie na portalu facebook (fanpage: https://www.facebook.com/kosciuschko; https://www.instagram.com/kosciuschko/ do godziny 23:59 ostatniego dnia konkursu. 
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni roboczych po jego zakończeniu (tj. do dn. 5 lipca 2022 roku). Powołana komisja konkursowa uwzględni walory merytoryczne oraz artystyczne nadesłanych prac Uczestników, którzy w czasie trwania konkursu zamieszczą pracę w komentarzu konkursowego posta na fanpage:https://www.facebook.com/kosciuschko; https://www.instagram.com/kosciuschko/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów czynności związanych z konkursem oraz terminu trwania konkursu (w szczególności dot. możliwości przedłużenia terminu nadesłania prac konkursowych). 
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostepniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź́ usunięcia. 
 5. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez portal Facebook, Instagram przez co serwis portal Facebook i Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta, Inc. 

 

 • 4. CZAS, WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, najatrakcyjniejszych prac wedle subiektywnego odczucia Organizatora. Ocenie podlegać będą walory artystyczne i merytoryczne oraz pomysłowość zgłoszonych prac. 
 2. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/kosciuschko; https://www.instagram.com/kosciuschko/
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków: 
 4. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 2.;
 5. b) praca konkursowa musi zostać umieszczona w komentarzu posta konkursowego znajdującego się na fanpage:https://www.facebook.com/kosciuschko; https://www.instagram.com/kosciuschko/
 6. c) nadesłana praca musi odpowiadać wymogom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i nie naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 7. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że: 
 8. a) zapoznał się̨ z treścią̨ niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu, w tym zapoznał się̨ z treścią̨ dotyczącą̨ procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje.
 9. b) zobowiązuje się̨ do przestrzegania postanowień́ Regulaminu, w tym również̇ regulaminu Facebook i Instagram; 
 10. c) wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

 • 5. KOMISJA KONKURSOWA

 

W celu wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) składającą się z przynajmniej dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja wybierze zwycięskie prace, kierując się uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i kreatywność nadesłanej pracy konkursowej.

Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub podjęcia decyzji o utracie Nagrody przez Zwycięzcę w przypadkach, gdy Uczestnik nie spełni warunków przewidzianych Regulaminem, a także gdy:

Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy email bądź dane innych osób;

Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa;

Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 

 • 6. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 

Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która to jest przejawem jego własnej twórczości o oryginalnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich praw majątkowych i osobistych. W przypadku gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, osoba, która nadesłała pracę konkursową ponosi wyłączną i wszelką odpowiedzialność z tego tytułu, a tym samym oświadcza, iż poniesie wszelkie powstałe po stronie organizatora szkody. 

Z chwilą akceptacji Regulaminu i przesłania pracy konkursowej Organizatorowi, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieodwołalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, przenoszalnej, licencji na posługiwanie się nadesłaną pracą konkursową w nieograniczonej liczbie egzemplarzy („Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji. 

Licencja udzielana jest Organizatorowi na wszystkich istniejących polach eksploatacji, o których mowa  w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)., zaś w szczególności na polach opisanych poniżej:

Rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie czy wyświetlanie za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych oraz za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowanych i informacyjnych.

Utrwalanie i zwielokrotnianie prac konkursowych, dowolnie wybranych fragmentów pracy na nośnikach cyfrowych, analogowych jak i techniką drukarską;

Wprowadzanie prac konkursowych do obrotu.

 1. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Uczestnik Konkursu udziela nadto firmie Kosciuschko Group Sp. z o.o., nieodpłatnie, wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu na polach eksploatacji, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu. • 7. NAGRODY
 1. W Konkursie organizator wyłoni zwycięzców i przyzna 6 nagród dla osób, które przesłały najciekawsze prace wyłonione przez komisję konkursową- zamieszczając je w komentarzu pod postem konkursowym w okresie trwania konkursu. 
 2. Komisja wyłoni sześciu zwycięzców.Nagrodami w konkursie są produktu marki Kosciuschko.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród (wyróżnień) w konkursie.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨, ani nagrody innego rodzaju. 
 5. Zwycięzca może zrzec się̨ Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniędzy ani jakakolwiek inne nagrody. 
 6. O przyznaniu nagród decyduje Organizator uwzględniając walory artystyczne i merytoryczne nadesłanych prac konkursowych. 
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
 8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej przez portal Facebook lub Instagram w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu. 
 9. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród z racji na małą ilość nadesłanych prac lub niespełnione walory merytoryczne oraz artystyczne zgłoszonych prac.  
 11. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu na koszt firmy Kosciuschko Group Sp. z o.o. w ciągu 10 dni roboczych od przesłania informacji zwrotnej przez Laureata wraz z adresem, na który ma zostać nadana przesyłka do Laureata (w tym przypadku liczy się data nadania listu przewozowego lub stempla pocztowego). 

 

 • 8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego niezbędnych do przekazania nagrody. 
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

Link do polityki prywatności marki Kosciuschko: https://kosciuschko.com/polityka-prywatnosci/

 

 • 9. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność́ i prawdziwość́ danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są̨ niepełne lub nieaktualne. 
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań́ związanych z usunięciem naruszeń́ Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są̨ sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, Instagrama w szczególności uczestników, którzy: 
 4. zamieszczają̨ treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook, Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); 
 5. podejmują̨ działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka, Instagrama; 
 6. podejmują̨ działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i Instagrama kont/profili osób trzecich; 
 7. ingerują̨ w mechanizm działania Konkursu; 
 8. tworzą̨ fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagrama 

 

 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać́ do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż̇ w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą̨ w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu. 

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 3. Spory odnoszące się̨ i wynikające z Konkursu będą̨ rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpage Organizatora w formie notatki:https://www.facebook.com/kosciuschko; https://www.instagram.com/kosciuschko/
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

Wszelkie pytania prosimy kierować́ w wiadomości prywatnej przez fanpage:https://www.facebook.com/kosciuschko; https://www.instagram.com/kosciuschko/ 

 

Katarzyna Witczak